OTC Acompanyament Coach Personal

Com és realitza una sessió

Ramon-ponsCom és realitza una sessió

Posicionament personal

El meu estil de Coaching és “no directiu”. Això vol dir que, com a coach, no dic al coachee o client el que ha de fer, sinó que l’ajudo a trobar les respostes per si mateix, a prendre les seves pròpies decisions i a responsabilitzar-se d’assolir el seu objectiu: tot el mèrit és seu. El meu compromís és, únicament, el d’estar present, acompanyar-lo i aportar-li l’ajut, la tècnica i la metodologia necessaris per a facilitar el procés.

Acord i compromís

La confidencialitat de tot el que es digui en el decurs de les sessions queda garantida mitjançant la signatura d’un compromís, on s’estableixen també les condicions en què es durà a terme el procés, després d’una primera sessió exploratòria gratuïta. En el decurs d’aquesta sessió, s’avaluarà també si ambdues parts ens sentim còmodes. El document esmentat, reproduït al final d’aquest apartat, conté el codi ètic de la International Coaching Federation (ICF) del que em faig personalment responsable, així com també els objectius, la durada i el cost del procés.

Sessions i Modalitats

Les sessions poden ser presencials, per videoconferència, mail o mixtes.

La durada d’un procés i la freqüència varia en funció del client i el seu objectiu concret. Generalment, les sessions tenen una durada d’una hora i mitja, amb una periodicitat setmanal, quinzenal o mensual. Cal puntualitzar que el procés té sempre un final, per tal d’evitar la creació de dependència per part de  la persona que el realitza.

En el cas dels programes de “Creixement personal” i “Recerca espiritual”, la seva durada genèrica és de sis mesos, amb una trobada presencial al mes, dues per videoconferència i tanta comunicació com calgui per correu electrònic.

L’essència del Coaching és la interacció de dues persones, que també es pot realitzar a través de l’e-coaching mitjançant la tecnologia actual, fàcil d’usar i de baix cost. Els seus avantatges principals són:

• Estalvi de temps
• Llibertat horària
• Flexibilitat en les sessions
• Estalvi de costos logístics

On faig les sessions presencials?

Les sessions presencials és realitzen a Barcelona, Terrassa i Cervera:

Lleida:
Masia Trilla – Hostal del silenci
Ctra. Granyena, Km.1’2
25200-Cervera (reg de la magdalena/depuradora)

Barcelona:
Centre  Balmes
Plaça Gal·la Placídia nº 10-12, 5º 2ª
08006-Barcelona  (Davant mateix estació tren/metro Gràcia)

Si tens un centre, botiga o entitat a hores convingudes al vostre local

Inversió per cada sessió

La durada de les sessions individuals és aproximadament d’una hora i mitja.
El seu cost de 45 € cada una.
Si estàs a l’atur o tens dificultat per finançar el procés, posa’t en contacte amb mi i en parlarem:

info@ramonpons.cat   |   644 550 385 

Codi ètic de la International Coaching Federation (ICF)

Codi Deontològic ICF

Jurament d’ètica professional d’ICF

Les normes del codi deontològic d’ICF

Secció 1: Conducta professional en general .

Secció 2: Conflictes d’interessos .

Secció 3: Comportament professional amb els clients .

Secció 4: Confidencialitat i privacitat .

Jurament d’ètica professional d’ICF

Com coach professional reconec i accepto respectar les meves obligacions ètiques i legals davant els meus clients i patrocinadors de coaching , els meus col·legues i el públic en general . Prometo acatar el codi deontològic d’ICF i aplicar aquestes normes en els meus serveis de coaching .

Si infringint aquest jurament d’ètica professional o qualsevol part del codi deontològic d’ICF , accepto que ICF segons el seu criteri em responsabilitzi. Accepto més que la meva responsabilitat davant ICF pel meu incompliment , comporti sancions com la pèrdua de la meva titularitat com a membre d’ICF i / o les meves acreditacions d’ICF .

Les normes del codi deontològic d’ICF

Secció 1: Conducta professional en general .

Com a coach:

1 . No faré intencionadament declaracions públiques enganyoses o falses sobre el que ofereixo com a coach , ni faré declaracions falses per escrit en cap document amb relació a la professió de coaching , les meves acreditacions oa ICF .

2 . Informaré fidelment de les meves qualificacions , perícia , experiència , certificats i acreditacions d’ICF relatius al coaching .

3 . Reconeixeré i respectaré els esforços i les contribucions dels altres i no els assumiré com a propis . Comprenc que en infringir aquesta norma puc ser objecte d’un recurs legal interposat per un tercer.

4 . M’esforçaré , en tot moment , a identificar les qüestions personals que puguin perjudicar , ser incompatibles o interferir amb la meva activitat de coaching o les meves relacions de coaching professionals . Sempre que els fets i les circumstàncies ho requereixin , buscaré sense demora ajuda professional i decidiré l’acció que hauré d’emprendre , tot si resulta adequat suspendre o concloure les meves relacions de coaching .

5 . Em comportaré d’acord amb el codi deontològic d’ICF en les activitats de formació , tutoria i supervisió de coach .

6 . Em comportaré i notificaré les investigacions amb honestedat i competència i segons les normes científiques reconegudes i les directrius pertinents aplicables . Realitzaré les investigacions amb el consentiment i l’aprovació necessaris de les persones implicades i de manera que els participants quedin protegits de qualsevol possible dany . Totes les activitats de la investigació s’efectuaran de manera que s’ajustin a la legislació aplicable del país en què es dugui a terme la investigació .

7 . Recavaré , conservaré , guardaré i rebutjaré tots els registres creats durant la meva activitat de coaching de manera tal que no afecti la confidencialitat , la seguretat i la privacitat i sigui conforme a la legislació i els acords aplicables .

8 . Utilitzaré la informació de contacte dels membres de la ICF ( adreces de correu electrònic , números de telèfons , etc . ) Únicament en la manera i mesura que especifica la ICF .

Secció 2: Conflictes d’interessos .

Com a coach:

9 . Procuraré evitar conflictes o possibles conflictes d’interessos i en cas que existeixin els exposaré obertament . Proposaré retirar de la relació en el cas que sorgeixin aquests conflictes .

10 . Informaré el meu client i el seu patrocinador de qualsevol compensació prevista de terceres parts que pugui pagar o rebre per referències en relació amb el client.

11 . Només intercanviaré serveis , béns o una altra remuneració no dinerària si això no perjudica la relació de coaching .

12 . No obtindré intencionadament cap avantatge ni benefici personal , professional o econòmica de la relació client / coach , excepte en forma de compensació segons el que estipula el contracte o acord .

Secció 3 : Comportament professional amb els clients .

13 . No faré intencionadament declaracions enganyoses o falses sobre els resultats que el meu client o el patrocinador obtindrà del procés de coaching ni de mi com a coach .

14 . No proporcionaré als possibles clients o patrocinadors informació o consells que sàpiga o cregui que són falsos o enganyosos .

15 . Elaboraré acords o contractes clars amb els meus clients o patrocinadors . Respectaré els acords i contractes constituïts en el context de les relacions de coaching professionals .

16 . Abans de la reunió inicial o durant aquesta, explicaré detalladament al meu client i als patrocinadors del coaching – i m’esforçaré perquè comprenguin -la naturalesa del coaching i els límits dels acords de confidencialitat i financers i qualssevol altres clàusules establertes en l’acord o contracte de coaching .

17 . Seré responsable de definir els límits pertinents , clars i respectuosos amb les diferències culturals , que s’aplicaran a les relacions físiques que pugui mantenir amb els meus clients o els patrocinadors .

18 . No mantindré relacions sexuals amb cap dels meus clients o patrocinadors .

19 . Respectaré el dret del meu client a concloure la relació de coaching quan vulgui durant el procés , segons les clàusules estipulades en l’acord o contracte . Estaré atent als indicis que demostrin que el meu client ha deixat de beneficiar-se de la nostra relació de coaching .

20 . Si crec que el meu client o el patrocinador pot rebre un millor servei d’un altre coach o altres recursos , l’animaré perquè faci el canvi pertinent .

21 . Aconsellaré el meu client que busqui els serveis d’altres professionals quan ho consideri necessari o oportú .

Secció 4: Confidencialitat i privacitat .

Com a coach:

22 . Mantindré els nivells de confidencialitat més exigents amb la informació del meu client i del patrocinador . Elaboraré un acord o contracte clar abans de divulgar la informació a una altra persona, llevat que sigui requerit per llei.

23 . Elaboraré un acord clar sobre l’intercanvi de la informació de coaching entre el coach , el client i el patrocinador .

24 . Quan em dediqui a la formació d’estudiants de coaching , explicaré clarament les polítiques de confidencialitat als estudiants .

25 . Compel · als coaches associats o les persones que dirigeixi al servei dels meus clients i els seus patrocinadors , ja sigui de manera remunerada o voluntària , perquè elaborin acords o contractes clars que compleixin la part 2 Secció 4 del codi deontològic d’ICF : les normes de confidencialitat i privacitat i tot el codi deontològic fins on sigui aplicable .

Aprovat per la Comissió d’ètica i deontologia , el 30 d’octubre de 2008.

Aprovat per la Junta directiva d’ ICF , el 18 de desembre del 2008.

OTC-inici-2